Przykładowe sprawy

Przykładowe sprawy

Uszkodzenie podczas zabiegu laparoskopii – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

  • 72 000 zł tytułem odszkodowania

Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie o sygn. akt I ACa 933/16:

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że zasądził od pozwanych na rzecz powódki kwotę 72 000 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) wraz z odsetkami.

W niniejszej sprawie wykazane zostało ponad wszelką wątpliwość, że w trakcie zabiegu dokonywanego w pozwanym szpitalu doszło do uszkodzenia u powódki tętnicy i żyły biodrowej.

Powódka w młodym wieku znalazła się w sytuacji bezpośrednio zagrażającej życiu, ponadto musiała zostać poddana dwóm dodatkowym, nieplanowanym operacjom, przebywała na oddziale intensywnej terapii, po przebudzeniu odczuwała znaczny ból i dyskomfort związany z przebytymi operacjami, leczeniem anestezjologicznym i rekonwalescencją, a dodatkowo musiała leżeć przez kilka dni na Oddziale (…) Ogólnej i Naczyń z uwagi na konieczność obserwacji po uszkodzeniu naczyń krwionośnych. Po wyjściu ze szpitala powódka przez trzy tygodnie przyjmowała zastrzyki przeciwzakrzepowe i leki przeciwbólowe oraz musiała pozostawać pod kontrolą Poradni. Obecnie powódka jest zmuszona do codziennego zażywania leku przeciwzakrzepowego, a nadto poddawania się stałej kontroli angiochirurgicznej i okresowym badaniom, mającym na celu określenie drożności przeszczepu.

Szkoda przy porodzie – wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

  • 1 000 000 zł tytułem zadośćuczynienia
  • ponad 38 000 zł tytułem odszkodowania
  • 7 000 zł tytułem renty

Sąd Apelacyjny w Łodzi ws o sygn. akt I ACa 1437/14:

W sprawie przeciwko Instytutowi Centrum (…) w Ł. z udziałem interwenienta ubocznego (…) Spółki Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził na rzecz powoda kwotę 1.000.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z ustawowymi odsetkami, kwotę 38.448,48 złotych tytułem odszkodowania za okres od dnia 15 maja 2007 r. do dnia 31 października 2008 r. z ustawowymi odsetkami, rentę w kwocie 7.000,00 zł na zwiększone potrzeby. Ponadto w/w Sąd ustalił odpowiedzialność pozwanego na przyszłość.

Matka powoda została przyjęta do placówki medycznej celem odbycia porodu. Z dokonanych przez Sąd ustaleń faktycznych wynika, iż u powoda doszło w trakcie porodu do zmian niedokrwienno-niedotlenieniowych, a w konsekwencji do mózgowego porażenia dziecięcego.

Jeśli masz do nas pytania,

które nadal pozostają bez odpowiedzi zapraszamy do kontaktu telefonicznego, osobistego lub jeśli wolisz możesz do nas napisać i na spokojnie opisać wszystkie wydarzenia i błędy medyczne, które naraziły twoje zdrowie i życie na szwank. Postaramy skontaktować się z tobą w jak najkrótszym czasie.

KONTAKT
KONTAKT